TRUSSARDI

TRUSSARDI

Hi­sto­ria tej marki sięga 1911r kiedy Dan­te Trus­sar­di otworzył w Ber­ga­mo fa­bry­kę pro­du­ku­ją­cą i roz­pro­wa­dza­ją­cą luk­su­so­we rę­ka­wi­czki skórzane. W cią­gu za­led­wie kil­ku lat do­sko­na­łej ja­ko­ści mate­ria­ły i ciąg­łe ulep­sza­nie tech­nik ob­rób­ki skó­ry zapewni­ły jej wio­dą­cą po­zy­cję na mię­dzy­na­ro­do­wym ryn­ku ak­ce­so­riów. W 1973r. ja­ko pierwsza mar­ka mo­do­wa na świe­cie, przyj­mu­je logo...jest nim chart. Fir­ma osią­gnę­ła ta­kie mi­strzo­stwo, że wkrót­ce sta­ła się ofi­cjal­nym do­staw­cą bry­tyj­skiej ro­dzi­ny kró­lew­skiej. Obec­nie mar­kę pro­wa­dzi już czwar­te po­ko­lenie ro­du, a pre­zy­den­tem i dy­rek­tor ge­ne­ral­ną jest Be­a­tri­ce Trussardi.

 

Trussardi jest jed­ną z naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­nych mię­dzy­na­ro­do­wych firm w naj­waż­niej­szych sek­to­rach wło­skiej gos­po­dar­ki: mo­dy, pro­jek­to­wa­nia, sztu­ki, a nawet je­dze­nia. Od stu lat do­piesz­cza i za­chwy­ca klientów, hoł­du­ją­c naj­słyn­niej­sze­mu wło­skie­mu ha­słu La vi­ta e bel­la! Trussardi to dokładność, precyzja wyboru materiałów oraz nowatorskie kolekcje połaczone z elegancją. Firma ta od 1983 roku zajęła się projektowaniem wnętrz samochodów i samolotów, powstały nowe linie produkcyjne Trussardi Jeans,Trussardi Sport, kolekcje dla dzieci, perfumy oraz okulary przeciwsłoneczne i oprawki korekcyjne. Każdy element wykonany jest we Włoszech, co daje 100% gwarancji najwyższej jakości. Marka TRUSSARDI jest symbolem luksusu, dokładności, elegancji i wszechstronnego stylu.

 

Pierwsze zapachy marka wypuściła w roku 1983 i były to Trussardi i Trussardi Uomo, które zostały „odnowione” przez markę w roku 2011.