Zwroty i reklamacje

ZWROT - ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zamówionych Produktów, bez wskazania przyczyn.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy (ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres perfumeria@mybeauty.com.pl

 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży został zamieszczony poniżej.

 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, do siedziby Sprzedawcy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie Produktów przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu, tj. paragon. 
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztu produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem do siedziby firmy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów, które nie posiadają oryginalnych etykiet, foli zabezpieczających lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do próbek przygotowanych przez Sprzedawcę na życzenie Klienta (na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta) oraz kosmetyków dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta). Ograniczenie to wynika ze względów higienicznych i ochrony zdrowia.

 

FORMULARZ ZWROTU - do pobrania

 

REKLAMACJA

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktu na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 3. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klienta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, zaś w odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem także przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pocztą (ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać dane Klienta, dane reklamowanego Produktu, datę zawarcia Umowy sprzedaży, stwierdzone wady i ich charakter - wzór zgłoszenia został zamieszczony poniżej.

 5. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, według oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w wyżej wskazanym terminie powoduje, iż reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny produktu oraz Kosztów dostawy.

 

WZÓR DO POBRANIA:

FORMULARZ ZWROTU

 

_______________________________________

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ ZWROTU - do pobrania

 

Dnia ..…………………………

 

Zamówienie nr: ......................................................

Imię i nazwisko: .....................................................

Adres: .................................................................

Nr kontaktowy: ......................................................

Nr konta do zwrotu należności: ...................................

 

 

NAZWA PRODUKTU

WARTOŚĆ

POWÓD ZWROTU (DOBROWOLNIE)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży nr ……………………………………. zawartej dnia …………………………………….  dotyczącej zakupu wyżej wymienionych produktów.

 

Do zwrotu dołączam dowód zakupu, tj. paragon / fakturę.

 

CZYTELNY PODPIS: ........................................

 

 

 

_______________________________________

 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

 

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……... … towar jest wadliwy.

Wada polega na …………………... … Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………... … (słownie: … … … …. ….... … ………) zł,

 • Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                                podpis Konsumenta