Polityka ochrony danych osobowych

Polityka danych osobowych ma na celu przekazanie Ci szczegółowych informacji jakie dane osobowe zbieramy w ramach naszej strony sklepu internetowego, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy i jakie masz prawa. Służy ona na przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

 

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska z siedzibą w Lesznie, adres: ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno, NIP 697-101-24-63, REGON 410226669.

 

Kontakt:

 1. listownie na adres: Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska ,ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno
 2. mailowo: perfumeria@mybeauty.com.pl

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W RAMACH KLIENTA NASZEJ STRONY?

W momencie zostania naszym klientem, kiedy składasz zamówienie prosimy o podanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. miejsce zamieszkania,
 3. dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu.

 

W związku z działalnością sklepu internetowego, w celu przyznania tobie rabatu oraz w celach marketingowych zbieramy dane związane z Twoimi działaniami w ramach zostania naszym Klientem, tj. dane dotyczące Twoich zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych przez Ciebie zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości i miejscu, a także historię kierowanej do Ciebie korespondencji np. SMS, e-mail.

 

 

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY?

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia i realizacji złożonego zamówienia, na podstawie Twojej zgody,
 2. rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji dotyczących zamówienia, w tym udzielenia na nie odpowiedzi,
 3. informacji dotyczących realizowanego zamówienia, ofert specjalnych, uznania reklamacji poprzez np.pocztę tradycyjną, e-mail, kontakt telefoniczny, SMS. Nie wysyłamy newsletterów. Art. 6 ust. 1 a) RODO

 

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów:

 1. ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych z zamówieniem,
 2. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji,
 4. wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg i wniosków Klientów. Art. 6 ust.1 f) RODO

 

 

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie może nastąpić tylko i wyłącznie za Twoją zgodą i według Twojego uznania. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości zakupu towaru na naszej stronie.

 

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane możemy przekazać:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych w celu realizacji zamówienia,
 2. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. Innym administratorom będącym:
 5. agencjami reklamowymi podmiotami współpracującymi przy prowadzeniu i obsłudze strony sklepu,
 6. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.

 

 

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane możemy przechowywać do czasu rezygnacji przez Ciebie bycia klientem naszego sklepu, lub zakończenia pracy strony sklepu.

Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez czas, w którym będziesz mógł dochodzić roszczeń z tytułu zostania naszym Klientem – maksymalnie 10 lat od momentu ostatniego zamówienia lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń.

 

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 3. prawo usunięcia danych osobowych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 7. prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Swoje prawa wymienione wyżej możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 

Z żądaniami, o których mowa wyżej, możesz wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

 1. mailowo, na adres: perfumeria@mybeauty.com.pl
 2. korespondencyjnie, na adres: Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska ,ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno

 

Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

 

W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

 

Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

 

Udzielimy Ci informacji, o których mowa wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:

 1. listem poleconym, na podany przez Uczestnika adres pocztowy lub
 2. drogą elektroniczną, na podany przez Uczestnika adres e-mail,

za wyjątkiem przypadków, gdy:

 1. przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
 2. zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.

 

Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia
  żądanych działań albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).

 

Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

 

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

w sposób podany w punkcie 1, tj.:

 1. listownie, na adres: Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska ,ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno
 2. mailowo, na adres: perfumeria@mybeauty.com.pl