Regulamin Newslettera

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1

Definicje regulaminowe

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych terminów:
  1. Newsletter– oznacza informację przesyłaną cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji przez Subskrybenta;
  2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
  3. Rejestracja– oznacza zamówienie subskrypcji Newslettera, tj. czynność polegającą na wprowadzeniu do bazy subskrybentów prowadzonej przez Usługodawcę adresu e-mailowego Subskrybenta, niezbędnego do realizacji tej usługi;
  4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  5. Strona internetowa Usługodawcy oznacza https://sklep.mybeauty.com.pl/
  6. Subskrybent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamówiła usługę Subskrypcji Newslettera;
  7. Subskrypcja – oznacza usługę cyklicznego przesyłania Newslettera;
  8. Usługodawca – Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska, ul. 55 Pułku Piechoty nr 30, 64-100 Leszno, Polska.

 

2

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) Usługodawca określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Subskrypcji Newslettera.
 2. Subskrybent oświadcza, że przed dokonaniem Rejestracji zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, „Polityki Prywatności i plików cookies” i akceptuje je oraz wyraża zgodę na Subskrypcję.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych Subskrybentów zostały określone w § 5 niniejszego Regulaminu oraz w „Polityce prywatności i plików cookies” dostępnych na stronie internetowej https://sklep.mybeauty.com.pl/.

 

3

Zasady i warunki świadczenia usługi Subskrypcji

 1. Usługa Subskrypcji świadczona jest za zgodą Subskrybenta, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Subskrybenta z usługi Subskrypcji lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Subskrypcji przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, Usługodawca będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (email).
 3. Rejestracja w bazie Subskrybentów następuje poprzez formularz subskrypcji dostępny na stronie głównej i polega na wprowadzeniu poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu email) Subskrybenta, zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Subskrybenta Regulaminu oraz „Polityki prywatności i plików cookies” oraz wyrażeniu zgody na Subskrypcję oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera.
 4. Po dokonaniu Rejestracji na podany adres poczty elektronicznej Subskrybenta zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywującym usługę Subskrypcji. Poprzez kliknięcie w przedmiotowy link Subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na Subskrypcję
 5. Usługa Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie po jej aktywacji, o której mowa w pkt. 4 powyżej. 
 6. Adresy poczty elektronicznej, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 5 dni od dnia Rejestracji będą trwale usuwane z bazy Subskrybentów.
 7. Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, może ponosić z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy, w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią roszczeń wobec Usługodawcy związanych z użyciem przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej tej osoby w celu realizacji usługi Subskrypcji.
 8. Subskrybent jest uprawniony do rezygnacji w każdej chwili, bez podania przyczyny, z usługi Subskrypcji poprzez przesłanie Usługodawcy formularza rezygnacji, który dostępny jest w stopce każdego otrzymanego newslettera. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Subskrypcji i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Z chwilą rezygnacji, o której mowa powyżej, Subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.
 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Subskrybenta z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

4

Wymagania techniczne

Celem skorzystania z usługi Subskrypcji, Subskrybent powinien posiadać sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

 

5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska (dalej zwana: „Administratorem”). Z Centrum Fryzjersko-Kosmetycznym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. 55 Pułku Piechoty 30, kod pocztowy: 64-100 Leszno lub pocztą elektroniczną na adres: perfumeria@mybeauty.com.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał dane w celach wskazanych w ust. 4, które dotyczą realizacji usługi Subskrypcji Newslettera, rozpatrywania reklamacji złożonych przez Subskrybentów oraz ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Subskrypcji Newslettera świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją usługi Subskrypcji Newslettera lub dochodzeniem/obroną roszczeń administratora względem Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,
 • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, tj. do czasu rezygnacji z Subskrypcji Newslettera, bądź do zakończenia przez Administratora realizacji usługi Subskrypcji Newslettera, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą.
 3. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Subskrybent może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania usługi Subskrypcji Newslettera i rozpatrzenia reklamacji. Osoba nie jest zobowiązana do podania danych, jednak uniemożliwi to zrealizowanie ww. usługi i rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

 

6

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usługi Subskrypcji spowodowaną:
  1. działaniem siły wyższej;
  2. awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta;
  3. jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z Internetem;
  4. awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.
 2. Newsletter nie stanowi opinii prawnej, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie może zastępować informacji urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

 

7

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: perfumeria@mybeauty.com.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji w bazie Subskrybentów oraz treść reklamacji.
 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Subskrybentowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

 

8

Obowiązywanie i modyfikacje Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, ich modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą każdorazowo podawane do wiadomości Subskrybenta poprzez umieszczenie stosownej informacji wraz z wykazem zmian na stronie internetowej Usługodawcy, tj.: https://sklep.mybeauty.com.pl/ z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przekazywane w treści Newslettera.
 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach Regulaminu, poczytuje się, że Subskrybent zapoznał się z nimi i je zaakceptował. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Subskrybent powinien niezwłocznie zrezygnować z usługi Subskrypcji zgodnie z § 3 ust. 8.

 

9

Zastrzeżenia

 1. Nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z  bazy Subskrybentów niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Subskrypcji z ważnych powodów, po uprzednim powiadomieniu Subskrybenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod następującym adresem strony internetowej Usługodawcy https://sklep.mybeauty.com.pl/webpage/regulamin.html
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Subskrybenta, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Subskrybentów.
 3. Treść zawarta w Newsletterze podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla Usługodawcy miejscowo polskie sądy powszechne.