Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.sklep.mybeauty.com.pl

 

 

I. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wskazanych niżej zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć we wskazany poniżej sposób:

 1. SPRZEDAWCA – Edyta Chudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno), posiadająca NIP 6971012463, REGON 410226669, adres e-mail: perfumeria@mybeauty.com.pl, numer telefonu 655-266-316.

 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

 3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy sprzedaży albo Umowy o świadczenie usług elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Produktów.

 5. PRODUKT lub TOWAR – prezentowana na stronie internetowej rzecz, na którą Klient może złożyć Zamówienie, a następnie ją kupić.

 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 7. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 8. SKLEP INTERNETOWY – działająca pod adresem http://www.sklep.mybeauty.com.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 9. CENA PRODUKTU – wyrażona w złotych polskich wartość Towaru brutto, tj. uwzględniająca stawkę należnego podatku VAT, nieuwzględniająca kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy.

 10. KOSZT DOSTAWY – wyraża w złotych polskich kwota opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 11. ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA – kwota wynagrodzenia podana do wiadomości Klienta, stanowiąca sumę Ceny produktu, Kosztu dostawy oraz w szczególnie uzasadnionych wypadkach innych kosztów, które zostały podane do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient.

 12. PARAMETRY TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego oraz wszelkich jego funkcjonalności, w tym do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 13. KONTO KLIENTA – zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego.

 14. KOSZYK – funkcjonalność Sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalanie i modyfikację danych w składanym Zamówieniu, a także wpisanie kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny produktu.

 

 

II. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto wskazanych niżej zwrotów z wielkiej litery, należy przez to rozumieć następujące akty prawne:

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z późn. zm.)

 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.)

 4. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, z późn. zm.)

 

 

III. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym warunki składania Zamówień, zasady dostarczania zamówionych Produktów, sposób oraz termin uiszczania zapłaty, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, a także zasady składania reklamacji.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Sprzedawcę oraz Klientów Sklepu internetowego. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści.

 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań technicznych. Szczegółowy wykaz Wymagań technicznych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcę, w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce cookies, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 

 

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

  1. indywidualne Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta oraz zawartych Umowach sprzedaży,

  2. umożliwienie Klientowi przeglądania i odczytywania treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  3. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia bez konieczności posiadania Konta,

 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu indywidualnego Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na złożeniu Zamówienia przez Klienta bez posiadania Konta zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. do czasu złożenia Zamówienia przez Klienta.

 4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na umożliwieniu Klientowi przeglądania i odczytywania treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w Sklepie internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie treści i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. na czas odczytania i przeglądania treści przez Klienta.

 5. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym poprzez podanie loginu (adres e-mail) oraz wybór hasła. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła w ścisłej poufności oraz do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. W przypadku utraty albo zapomnienia hasła przez Klienta, Klient powinien kliknąć w obszar „Przypomnij hasło” i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na stronie Sklepu internetowego.

 6. Klient może usunąć Konto w każdym czasie, postępując zgodnie z instrukcją wyświetlaną na stronie Sklepu internetowego.

 7. Każdy  klient może zapisać się na nasz Newsletter, jest to pewnego rodzaju informacja prasowa, która anonsuje istotne wiadomości i nowinki z życia naszej Firmy w tym informacje o nadchodzących promocjach, nowościach czy wyprzedażach. Regulamin Newslettera dostępny tutaj: https://sklep.mybeauty.com.pl/webpage/regulamin-newslettera.html

   

 

V. WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym może nastąpić w następujący sposób:

 1. z zastosowaniem indywidualnego Konta Klienta, po zalogowaniu,

 2. bez posiadania indywidualnego Konta Klienta (w trybie „prywatnym”).

Złożenie Zamówienia następuje poprzez:

 1. zaznaczenie Produktu i umieszczenie go w Koszyku, poprzez wybór polecenia „Dodaj do koszyka”,

 2. wskazanie liczby zamawianych Produktów,

 3. wskazanie adresu dostawy, poza wypadkami, kiedy Klient zamawia Produkt z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy,

 4. wybór sposobu płatności, zaś w przypadku posiadania kuponów rabatowych – wpisanie ich w odpowiednią rubrykę,

 5. wskazanie podstawowych danych identyfikacyjnych takich, jak imię i nazwisko/firma, a także aktywnego adresu e-mail,

 6. akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Klienta,

 7. zatwierdzenie Zamówienia poprzez wybór polecenia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Po zapoznaniu się z treścią Zamówienia i jego skompletowaniu, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail, stanowiącą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z chwilą przekazania wskazanej wyżej wiadomości e-mail do Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, Umowę sprzedaży uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.

 3. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do chwili wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, Klient może złożyć oświadczenie o cofnięciu Zamówienia.

   

 

VI. SPOSOBY DOSTAWY

Dostawa Produktów jest dostępna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach. W przypadku Klienta, który zamierza zamówić Produkty z dostawą poza terytorium Polski, znajdują zastosowanie postanowienia rozdziału VI1 niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

 1. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno, w godzinach otwarcia perfumerii, tj. od wtorku do piątku od godziny 10:00 do 18:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 16:00.

 2. poprzez wysyłkę za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę,

 3. poprzez wysyłkę do Paczkomatów In Post.

 1. Koszt dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i są one wskazane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
 2. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do Ceny produktu w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

 3. Rzeczywisty czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy.

 4. Na łączny czas dostawy składa się czas przygotowania (kompletowania) Zamówienia do wysyłki oraz czas dostarczenia Zamówienia przez przewoźnika.

 5. Sprzedawca przystępuje do kompletowania Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu środków od Klienta na rachunku bankowym. Czas kompletowania Zamówienia wynosi do trzech (3) dni roboczych, jednakże w wyjątkowych sytuacjach, w związku ze zwiększeniem liczby bieżących Zamówień (np. w okresie świątecznym) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kompletowania Zamówienia.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów Klientowi w terminie nie dłuższym niż trzydzieści (30) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku przekroczenia wskazanego wyżej terminu, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży i zwrotu uiszczonych należności.

 7. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie, czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia w obecności kuriera lub Sprzedawcy, pod rygorem skutków przewidzianych w art. 563 k.c.

 8. W przypadku zamówienia Produktów z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje go za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie o realizacji Zamówienia i możliwości odbioru Produktów. Od tej chwili, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów w terminie 3 dni roboczych. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia upływu terminu odbioru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i dokona zwrotu otrzymanych płatności.

 

 

VI1. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI DOSTAW ZAGRANICZNYCH

 1. Klient, który zamierza zamówić Produkty z dostawą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powinien, przed złożeniem Zamówienia, skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania wyraźnego potwierdzenia, czy Sprzedawca realizuje wysyłki na terytorium wskazanego przez niego kraju.

 2. Koszty przesyłki Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej są uzgadniane indywidualnie z Klientem i są uzależnione od kraju dostawy, wagi przesyłki, rodzaju paczki oraz wybranego sposobu dostawy.

 

 

VII. PŁATNOŚCI

 1. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy Łącznego kosztu Zamówienia, na który składa się Cena produktu, Koszt dostawy oraz w szczególnie uzasadnionych wypadkach inne koszty, które zostały podane do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.

 2. Łączny koszt zamówienia, który jest podany do wiadomości Klienta po złożeniu Zamówienia, jest ostateczną wiążącą wartością i nie ulega zmianie.

 3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji Cen produktów oraz Kosztów dostawy, a także wprowadzania ofert promocyjnych i udostępniania kodów rabatowych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie złożone przez Klienta przed dokonaniem zmian.

 4. Wybór sposobu płatności za Zamówienie należy do Klienta.

 5. Klient posiada możliwość zapłaty za Zamówienie:

 1. w drodze przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku

  SANTANDER O/LESZNO 17 1090 1245 0000 0000 2403 7619,

 2. w drodze systemu płatności elektronicznych PayU, w ramach którego usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, będąca krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.

Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w wyżej wskazanym terminie powoduje rozwiązanie Umowy sprzedaży.

 

 

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zamówionych Produktów, bez wskazania przyczyn.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy (ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres perfumeria@mybeauty.com.pl

 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, do siedziby Sprzedawcy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie Produktów przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztu produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem do siedziby firmy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów, które nie posiadają oryginalnych etykiet, foli zabezpieczających lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do próbek przygotowanych przez Sprzedawcę na życzenie Klienta (na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta) oraz kosmetyków dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta). Ograniczenie to wynika ze względów higienicznych i ochrony zdrowia.

 

 

IX. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktu na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 3. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klienta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, zaś w odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem także przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pocztą (ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać dane Klienta, dane reklamowanego Produktu, datę zawarcia Umowy sprzedaży, stwierdzone wady i ich charakter.

 5. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, według oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w wyżej wskazanym terminie powoduje, iż reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny produktu oraz Kosztów dostawy.

 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

 3. Szczegółowe warunki ochrony danych osobowych Klienta przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu internetowego określa Polityka prywatności I plików cookies, dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

 1. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich,

 2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

 3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą,

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 10 czerwca 2018roku.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany, tj. posiadający Konto, nie zaakceptuje zmian Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym. Niezłożenie przez Klienta zarejestrowanego, tj. posiadającego Konto, w wyżej wskazanym terminie, oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta traktowane będzie jako akceptacja proponowanych zmian Regulaminu.

 3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji technicznego sposobu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów Sprzedaży lub Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych.

 

_______________________________________

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYMAGANIA TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

_______________________________________

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu:

 • urządzenia z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji

 

_______________________________________

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ ZWROTU - do pobrania

 

Dnia ..…………………………

 

Zamówienie nr: ......................................................

Imię i nazwisko: .....................................................

Adres: .................................................................

Nr kontaktowy: ......................................................

Nr konta do zwrotu należności: ...................................

 

 

NAZWA PRODUKTU

WARTOŚĆ

POWÓD ZWROTU (DOBROWOLNIE)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży nr ……………………………………. zawartej dnia …………………………………….  dotyczącej zakupu wyżej wymienionych produktów.

 

Do zwrotu dołączam dowód zakupu, tj. paragon / fakturę.

 

CZYTELNY PODPIS: ........................................

 

 

_______________________________________

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

 

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……... … towar jest wadliwy.

Wada polega na …………………... … Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………... … (słownie: … … … …. ….... … ………) zł,

 • Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                                podpis Konsumenta